Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASBAARHEID
- In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan KLIT bvba opdracht gaf tot het uitvoeren van werkzaamheden of de levering van goederen of diensten. De klant zal er zich nooit kunnen op beroepen in naam van een derde te handelen, tenzij hij dit uitdrukkelijk op voorhand vermeldde aan KLIT bvba en KLIT bvba dit schriftelijk aanvaardde.
- In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder opdracht: elk verzoek tot het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van goederen of diensten, onder welke vorm dan ook gegeven.
- In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder werkzaamheden: het vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen, aanpassen, bouwen, verwijderen van reclameproducties, of delen ervan.
- Door een opdracht te plaatsen bij KLIT bvba verklaart de klant zich akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen op deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze voorafgaand de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk goedgekeurd zijn door KLIT bvba.
- Bij eventuele uitbreiding van de opdracht (bijbestelling, verlenging…) zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van KLIT bvba, of eventueel eerdere afgesproken afwijkingen binnen dezelfde opdracht van kracht.
- Bij betwisting is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde of het kanton Asse zijn bevoegd. KLIT bvba kan hieraan echter vrijwillig verzaken.

Artikel 2: OFFERTES
- Alle offertes, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen gedaan door KLIT bvba, zijn geheel vrijblijvend en kunnen alleen zonder afwijking worden aanvaard. Elke aanpassing door de klant zal uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand de uitvoering moeten overeengekomen worden met KLIT bvba.
- Offertes gemaakt door KLIT bvba zijn gebaseerd op gegevens die door de klant verstrekt zijn.
De klant staat ervoor in dat hij alle van belang zijnde gegevens verstrekt.
- Alle documenten die bij de offerte horen (tekeningen, technische beschrijvingen,…) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Ze zijn en blijven (intellectueel) eigendom van KLIT bvba.
- Specificaties in ontwerpen worden ter wijziging gegeven en zullen, in de mate dat de uitvoeringstechniek toelaat, gerespecteerd worden.
- In geval van gebruik door derden van onze ontwerpen, zonder voorafgaandelijke toestemming van KLIT bvba, zal het ontwerp gefactureerd worden.
- Onze offertes zijn 1 maand geldig, tenzij voorafgaandelijk anders overeengekomen met de klant.
- Onze prijzen zijn in euro, zonder BTW en zonder eventuele taksen (vb lichtreclames….).
- Prijsverhogingen, voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht, zijn voor rekening van de klant.
- Afwijkingen in aantallen mogen maximum 10% zijn en worden ook doorgerekend aan de klant.

Artikel 3: UITVOERINGEN EN AFHALINGEN/LEVERINGEN
- De oppervlakken, uitstalramen, voertuigen… die ons toevertrouwd worden voor het aanbrengen van reclame, dienen in propere staat te zijn. Zo niet behouden wij het recht de reiniging hiervan door te factureren.
- De klant dient er ook voor te zorgen dat alle te bewerken oppervlakken veilig te bereiken zijn.
- KLIT bvba kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging (hechting, misdruk, machinale beschadiging…) van door de klant aangeleverde goederen die door ons bewerkt moeten worden. De klant wordt ook geacht kopieën te hebben van alle overgeleverde data en/of goederen.
- Indien de klant ons een specifiek ontwerp overhandigd, behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen volgens de omstandigheid en/of de nodige uitvoeringstechniek.
- Goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de klant.
- Bij annulatie van een bestelling, voor aanvang van de uitvoering, heeft KLIT bvba het recht de eventuele gedane kosten (gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, opslagkosten, ontwerpkosten,..) te factureren.
- Goederen worden afgehaald zetel KLIT bvba. Bij levering worden de kosten doorgerekend aan de klant.

Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID
- Elk voorwerp aan KLIT bvba toevertrouwd is door KLIT bvba verzekerd, zolang het bij KLIT bvba gestockeerd is.
- Voertuigen dienen door de klant in orde gesteld te zijn met alle wettelijke verplichtingen inzake veiligheid en verzekering. Bij verplaatsingen op de openbare weg gebeurd dit onder de aansprakelijkheid van de klant.
- Elk lokaal dat KLIT bvba wordt ter beschikking gesteld, dient door de klant verzekerd te zijn tegen brand en andere risico’s.

Artikel 5: GEGEVENS
- Beelden worden in de juiste formaten aangeleverd, zo niet mag KLIT bvba deze bewerken, extra computerkosten worden doorgerekend aan de klant.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor niet opgeslagen of verwijderde beelden of logo’s van klanten.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
- Leveringstermijn wordt informatief meegedeeld en geeft bij overschrijding ervan in geen enkel geval aanleiding tot schadevergoeding.
- Bij bepaalde weers- (bvb te koud, te nat,…)of werkomstandigheden (te stoffig, ondergrond niet stofvrij….) of overmacht, kunnen de jobs niet tijdig of correct uitgevoerd worden, hiervoor kan KLIT bvba niet aansprakelijk zijn.
- Goederen die na 30 dagen niet zijn afgehaald na beëindigen opdracht, worden opgeslagen onder risico van de klant.

Artikel 7: VERGUNNINGEN
- De klant dient de nodige vergunningen te voorzien voor alle mogelijke plaatsingen (vb. spandoeken, borden, lichtreclame,... )en zorgt voor een veilige verkeerssituatie, voor de plaatsing aanvangt. Alle extra kosten bij het ontbreken van vergunningen of akkoorden die hieruit kunnen voortvloeien, zijn ten koste van de klant.

Artikel 8: DRUKPROEVEN
- Drukproeven moeten door de klant gecontroleerd worden op fouten en gebreken en eventuele opmerkingen of akkoord moet schriftelijk doorgeven worden aan KLIT bvba.

Artikel 9: AUTEURSRECHTEN
- De opdrachtgever garandeert de Klit bvba dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994 .De opdrachtgever vrijwaart Klit bvba zowel in, als buiten rechte van alle aanspraken die deren krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.
- Alle ontwerpen door KLIT bvba gemaakt, blijven hun eigendom, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10: KLACHTEN
- De klant dient de goederen bij afhaling of bij levering onmiddellijk te controleren.
- Iedere klacht dient per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst goederen te gebeuren.
- Een klacht schort in geen geval de betalingsverplichting van de klant op.
- Kleuren kunnen steeds afwijken afhankelijk van gebruikte materialen en technieken.

Artikel 11: GARANTIE
- Iedere garantie op de door opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten bij normale slijtage (vb. glansvermindering, geleidelijke kleurvermindering,…) en goederen die door de klant zelf geplaatst worden.

Artikel 12: BETALING
- Betaling dient contant te gebeuren bij afhaling goederen, tenzij anders afgesproken met de klant.
- Facturen kunnen via mail, via post of samen met de goederen verstuurd worden.

→ Meer info: